Vedtægter

Vedtægter for Lyne Borgerforening

§ 1: Foreningens navn er ”Lyne Borgerforening”.

§ 2: Foreningens formål er at varetage og fremme borgernes interesser og tarv på enhver hensigtsmæssig måde. For at fremme sammenholdet mellem medlemmerne kan foreningen afholde selskabelighed af forskellig art. Kontingentet, der opkræves årligt, fastsattes for hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 3: Enhver bosiddende i Lyne sogn kan optages som medlem i foreningen.

§ 4: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ved skriftlig afstemning. Valget gælder for 2 år, således at der hvert 2. år afgår 2 og hvert 2. år afgår 3 medlemmer. Samtidig vælges 1 suppleant for 1 år og 1 revisor for 2 år.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening. Overfor pengeinstitut kan bestyrelsen give kassereren fuldmagt, således at kassereren kan disponere alene. Fuldmagten gælder også e-banking.

§ 5: Bestyrelsen fordeler selv forretningen mellem sine medlemmer og bestemmer selv sin forretningsgang.

§ 6: Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse og suppleant
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Lokalråd
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7: Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned. Alle valg og beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed ved skriftlig afstemning. Ved lovændringer kræves, at ¼ af foreningens medlemmer er mødt, hvor af ¾ skal stemme for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter ønske derom ved skriftlig anmeldelse til formanden om, hvad der ønskes behandlet.

§ 9: Generalforsamlingen har i alle foreningens anliggender den højeste myndighed, og dens beslutninger kan ikke indankes for nogen domstol.

§ 10: Beslutning om ophævelse af foreningen og anvendelse af foreningens midler sker, når 2/3 af de til ekstraordinær generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor. Overskud i foreningen ”Lyne Borgerforening” skal gå til almennyttigt formål i Lyne sogn.

Oprindelige vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 23.01.1971 – vedtægter ændret på generalforsamlingen den 25.01.2016

 

Print Friendly, PDF & Email